Samefolket
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 06 December 2014 08:10
Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

1.        Vilken är den största utmaningen för dig som landsbygdsminister?
Samhällsbygget där tillväxt och jobb står i centrum kommer att vara centralt i mitt arbete som landsbygdsminister. I detta ligger att vi ska arbeta utifrån att jordbruk, skog, fiske och rennäring är viktiga näringar bland andra, för att skapa en politik på såväl nationell som regional nivå för tillväxt och jobb. 

2.      Vilken roll spelar gruvindustrin för landsbygden?
Som landsbygdsminister kan jag se att gruvindustrin har en stor inverkan på arbetstillfällen på landsbygden, t.ex. Kiruna som stad skulle inte existera i den omfattningen den gör idag om det inte vore för LKAB. Så visst spelar gruvindustrin en stor roll för landsbygden. Frågan är dock komplex. Jag är medveten om att renskötseln känner sig hotad av gruvexploateringarna som tillsammans med annan markanvändning, t.ex. vindkraft, skogsbruk och turism, bidrar till kumulativa effekter för renskötseln.

3.      Som landsbygdsminister ansvarar du för rennäringsfrågorna. Vilken roll spelar rennäringen för landsbygden i norra Sverige?
Samerna är erkända som urfolk och folket i likhet med rennäringen och andra samiska näringar har funnits sedan innan vårt lands gränser drogs och bidrar till värdeskapande på landsbygden, inte minst vad gäller sysselsättningen. Rennäringen lägger ju grunden för andra samiska näringar, t.ex. småskalig vidareförädling och samiskt mathantverk samtidigt som samisk turism har stor attraktionskraft och är även den kopplad till renskötseln.

4.      Rennäringen är idag en bransch under hård press bland annat på grund av storskaliga markexploateringar som tar allt mer betesmarker i anspråk, men också på grund av hårt rovdjurstryck i många samebyar. På vilket sätt kan du som ”rennäringsminister” bidra till att trygga rennäringen för framtida generationers samer?
Renskötsel är en näring med sin självklara plats jämte andra näringar i Sverige och utgör en viktig beståndsdel i den samiska kulturen. Renskötseln har dessutom ett särskilt skydd, både i grundlagen och i speciallagstiftning.

Regeringen, och inte minst jag själv, är väl medvetna om att rennäringen är utsatt för en rad utmaningar, som närvaro av rovdjur och olika former av exploatering inom renskötselområdet, och att dessa har kumulativa effekter. Det är naturligt att detta skapar oro inte bara bland de renskötande samerna, utan hos det samiska folket som helhet.

Renskötseln är en viktig del av den samiska kulturen, och staten har ett ansvar för att främja det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla den samiska kulturen.

Regeringen agerar också på olika sätt för att begränsa skadeverkningarna av exempelvis rovdjur. Riksdagen har bl.a. fattat beslut om en toleransnivå på 10 procent skador på rennäringen orsakad av rovdjuren. Rent konkret innebär det att ingen sameby ska behöva tåla större skador än så på sin renhjord. För att hålla skadorna på denna nivå eller lägre ska såväl skydds- som licensjakt användas men naturligtvis även olika skadeförebyggande åtgärder. Regeringens ambition är också att öka möjligheterna för såväl berörda samebyar som Sametinget att så tidigt som möjligt i mineralutvinningsprocessen få belysa potentiella effekter på rennäringen.

I samband med all exploatering av mark är dialog helt centralt.

Det finns exempel som i Kiruna där LKAB, de berörda samebyarna och turistnäringen arbetar med samverkan. I de flesta fall tror jag man med god vilja och dialog kan hitta praktiska lösningar för att tillgodose olika behov och intressen.

5.      Tycker du att kommuner där älvarna reglerats för vattenkraft bör få ta del av vinsten som vattenkraften genererar till Vattenfall och staten, enligt en modell liknande den i Norge? Varför/Varför inte?
Vi har ett utjämningssystem som omfattar samtliga kommuner och som jämnar ut skillnader i skattekraft mellan kommunerna. Därtill sker också inom ramen för detta system en utjämning för kostnadsskillnader som beror på skillnader i åldersstruktur, geografiska förhållanden m.m. Därigenom ges kommunerna likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla service till sin invånare.


6.     Du är landsbygdsminister fram till årsskiftet. Varför valde ni den lösningen? Vad händer efter årsskiftet på landsbygdministerposten och vad ska du göra?
Jag kommer fortsätta att vara landsbygdsminister. Efter årsskiftet kommer Landsbygdsdepartementet införlivas med Näringsdepartementet och jag, som landsbygdsminister, fortsätter att ansvara för frågor kopplade till landsbygden, där de samiska näringarna har en självklar plats.

7.      Tycker du att samernas rättigheter i Sverige behöver stärkas?
Jag väljer att överlåta svaret på denna fråga till Alice Bah Kuhnke som är ansvarig minister och också samordningsansvarig för samepolitiken i regeringen. Jag vet att ni har ställt frågan även till henne.
 
Last Updated on Monday, 22 December 2014 08:12